ยิปมั่นเทค ร่วมส่งเสริม โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับทหาร และครอบครัว ในหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 1”

2018-07-18 | 19.3K

        (17 กรกฎาคม 61) คุณศุภชัย หิรัญญนิธิวัฒนา (ลำดับที่ 5 จากซ้ายมือ) กรรมการผู้จัดการบริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซั่ม ร่วมมือกับคุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ร่วมประชุมในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับทหารและครอบครัว ในหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 1 โดยมี  พันเอกไกรภพ ไชยพันธุ์  รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ พัฒนาทักษะตามความถนัด  ก่อนนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพต่อไป

        ทั้งนี้ บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ได้สนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ทหาร โดยเปิดหลักสูตรพิเศษการฝึกอบรมช่างฝ้ามืออาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถูกต้อง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ในส่วนของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ร่วมส่งเสริมอาชีพในโครงการดังกล่าวด้วย อาทิเช่น ธุรกิจแฟรนไชส์  ไก่ย่าง 5 ดาว ฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มไก่ ฯลฯ

        โครงการกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ


Share this Post: